انسان و سرنوشت

Description

فهرستِ مطالب:
مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمين
رديف اصلی مسأله سرنوشت
مسأله سرنوشت در اين كتاب جزء بحثهايی از علل انحطاط مسلمين قرارگرفته است
نويسنده از چه زمانی متوجه اين سلسله بحثها شد ؟
تمدن عظيم اسلامی
مايه گرفتن تمدن جديد اروپايی از تمدن اسلامی
سخنان گوستاولوبون و سخنان ويل دورانت
چرا مسلمانان به قهقرا برگشتند ؟
آنچه لازم است مقدمه اين سلسله مباحث قرار گيرد
طبيعت زمان از نظر فلسفه تاريخ
علل انحطاط مسلمين در سه بخش
پاره‏ای از عقايد و افكار اسلامی كه متهم و مسؤول شناخته شده‏اند
عناصری از اخلاق اسلامی كه انحطاط آور خوانده شده‏اند
برخی مقررات اسلامی از اين نظر
آيا خصائص و مميزات روحی ملل اسلامی عامل انحطاط مسلمين بوده است ؟
دو طبقه متنفذ و مسؤوليتهای آنها از اين نظر
عوامل بيگانه
مجموع موضوعات و مباحثی كه لازم است بررسی شود
درخواست نويسنده از فضلا و نويسندگان
سخنان واشنگتن ارونگ آمريكايی درباره تأثير اعتقاد به قضا و قدر در انحطاط مسلمين
انتقاد سخنان واشنگتن ارونگ
چرا در اين رساله از تعرض بعضی شاخه‏ها و فروع خودداری شده است ؟
انسان و سرنوشت
رعب و هراسی كه از شنيدن نام قضا و قدر و سرنوشت پيدا می‏شود
سه فرض در باب سرنوشت
مسأله سرنوشت از زمان پيغمبر در ميان مسلمانان مطرح شده است
جنبه عملی و عمومی اين مسأله
آيات قرآن در زمينه سرنوشت
آيات قرآن در زمينه اختيار و اراده
آيا ميان اين دو دسته از آيات تعارض است ؟
معتزله طرفدار اختيار و اشاعره طرفدار جبر می‏شوند
اصطلاح " قدری "
دو نوع تعارض
در قرآن تعارض وجود ندارد
آثار سوء عقيده جبر
استفاده سياسی از عقيده جبر در زمان بنی‏اميه
معبد جهنی و غيلان دمشقی با عقيده جبر مبارزه می‏كنند
سخنان شبلی نعمان
مأمون و معتصم به حمايت معتزله ، و متوكل به حمايت اشاعره برمی‏خيزند
مسيحيان اروپايی به استناد عقايد اشاعره ، اسلام را مذهب جبری و عامل‏ انحطاط مسلمين می‏خوانند
دفاع سيد جمال الدين اسدآبادی از عقيده قضا و قدر اسلام و تفكيك آن از عقيده جبر
مسأله سرنوشت همواره به صورت يك عقده فكری مورد توجه بشر بوده است‏
فلسفه مادی و سرنوشت
جبر و توحيد ، اختيار و تنزيه
مباحثه غيلان دمشقی و ربيعه‏الرای
مباحثه ابواسحاق اسفراينی و قاضی عبدالجبار معتزلی
لغت قضا و قدر
سه نظر درباره ارتباط حوادث با گذشته
اعتقاد به قضا و قدر مستلزم جبر نيست
توجيه آزادی و اختيار در عين حكومت قضا و قدر
قضا و قدرهای حتمی و غير حتمی
قانون عليت عمومی
فرضيه غلط درباره تغيير سرنوشت
فرضيه صحيح درباره تغيير سرنوشت
آيا ممكن است اراده و عمل انسان موجب تغييراتی در الواح ملكوتی بشود؟
موجوداتی كه امكان بيش از يك نوع از وجود دارند و موجوداتی كه امكان‏ بيش از يك نوع از وجود ندارند
سرنوشتهای گوناگون و امكان جانشين شدن آنها بجای يكديگر
امتياز بشر و برخورداری او از نوعی آزادی كه خاص خود او است
سؤال از رسول اكرم درباره دوا و حرز از نظر قضا و قدر
علی ( ع ) از سايه ديوار كج حركت می‏كند و به كسی كه از نظر قضا و قدر اعتراض می‏كند پاسخ می‏گويد
طرز تفكر مسلمانان صدر اول اسلام
اعتراض ابوعبيده جراح به عمر درباره فرار از طاعون و پاسخ عمر
سرچشمه اين تعليمات خود قرآن است
تغيير ناپذيری در طبيعت
نظامات لايتغير از نظر قرآن
تفسيرهای ديگر درباره قضا و قدر حتمی و غير حتمی
تأثير عوامل معنوی
چون قضا آيد نماند فهم و رأی
تفسير احاديثی كه می‏گويد : چون قضای الهی بيايد همه اسباب و علل ازكار می‏افتد
ريشه قرآنی اين احاديث
تفاوت دو مکتب
تفاوت حساس ميان عقيده قضا و قدر الهی و جبر مادی
اعتقاد به قضا و قدر الهی آنطور كه اسلام تعليم می‏دهد اراده و همت را مضاعف می‏كند
منطقی كه در تمام جهان از مختصات قرآن است
پاسخ عجيب و عميق اميرالمؤمنين در جواب كسی كه از استطاعت سؤال كرد
سطح عالی منطق اسلام در معارف الهی
اسلام با منطق عالی خود ، اكابر متكلمين را پشت سر می‏گذارد
ناتوانی احمد امين مصری از درك منطق اسلام
نظر گوستاولوبون و انتقاد آن
نظر ويل دورانت و دومينيك سوردل و انتقاد آنها
مستشرقين ، معتزله را تمجيد می‏كنند
چه چيز سبب شد كه مسلمين درباره قضا و قدر و جبر و اختيار بحث كنند ؟
مستشرقين سرچشمه عقيده جبر را اسلام ، و سرچشمه عقيده آزادی و اختيار راجهان مسيحی می‏دانند
انتقاد از نظر مستشرقين
اشتباه عجيب " دوزی " مستشرق معروف هلندی
بحثی حديثی
حديثی از اهل سنت و حديثی از شيعه در تفسير دستور پيغمبر درباره فرار از طاعون و وبا
تفسير حديثی از كافی كه می‏گويد اميرالمؤمنين به تذكر كسی كه گفت از پای ديوار خراب برخيز اعتنا نكرد
شبهه جبريون درباره اينكه لازمه علم ازلی الهی اين است كه همه حوادث‏جبرا صورت گيرد و شعر منسوب به خيام كه " گر می‏نخورم علم خدا جهل بود"

PDF مرتضی مطهری download انسان و سرنوشت

Tags: download, مرتضی مطهری, ebook, pdf, انسان و سرنوشت